© Kostas Poulios 2003
Click image to return to the Gallery